DANH SÁCH CHUYÊN GIA VIỆN SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

STT Họ và tên Chức danh (Học hàm, học vị …) Ghi chú Lĩnh vực
1    ĐẶNG HÙNG VÕ    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học    Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT    Tài nguyên & Môi trường
2    TRẦN VĂN NHUNG    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học    Nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT    Giáo dục
3    VŨ THẾ BÌNH    Thạc sĩ    Nguyên Vụ trưởng Vụ lữ hành- Tổng cục du lịch    Du lịch, văn hóa
4    NGUYỄN VĂN THUẦN    Giáo sư, Tiến sĩ khoa học    Nguyên Viện trưởng Viện hàn lâm KHXHVN    Kinh tế, xã hội
5    PHẠM LÊ TUẤN    Phó Giáo sư, Tiến sĩ    Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế    Y tế
6    NGUYỄN THÀNH HƯNG    Tiến sĩ    Nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT    Thông tin, truyền thông
7    HỒ XUÂN HÙNG    Tiến sĩ    Nguyên thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp    Nông nghiệp
8    NGUYỄN VĂN CÔNG    Tiến sĩ    Nguyên thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải    Giao thông vận tải
9    ĐĂNG XUÂN ĐÔNG    Thạc sĩ    Nguyên thứ trưởng Bộ Kế Hoạch Đầu Tư    Kế hoạch đầu tư
10    NGUYỄN TRẦN NAM    Tiến sĩ    Nguyên thứ trưởng Bộ Xây Dựng    Xây dựng