HIGHER DIPLOMA IN DIGITAL MARKETING (HDDM)

TT MÃ SỐ TÊN MÔN TÊN MÔN (ENGLISH) TCHT
Module 1 19
1 FL1129 Tiếng Anh cơ sở 1 English 1 3
2 FL1130 Tiếng Anh cơ sở 2 English 2 3
3 IT1130 Tin học đại cương IT Fundamental 2
4 EM3500 Nguyên lý kế toán Accounting Principles 3
5 CMS Hệ quản trị nội dung Content Management System 3
6 Photoshop Photoshop Photoshop 5
Module 2 19
1 EM3222 Luật kinh doanh Business Law 2
2 EM1010 Quản trị học đại cương General Administration of Management 2
3 ED3220 Kỹ năng mềm Soft Skill 2
4 Web Thiết kế Website Web User Interface Design 4
5 LP Thiết kế Landing Page Landing Page Design 4
6 Project1 Dự án 1 Project 1 5
Module 3 21
1 EM3211 Nguyên lý Marketing Marketing Principles 3
2 EM4331 Marketing kỹ thuật số Digital Marketing 2
3 EM4716 Kế toán quản trị Accounting for Management 3
4 Content Viết content chuẩn SEO Write SEO Standard Content 2
5 FB Quảng cáo Facebook advertising on facebook 3
6 EM1322 Academic Writing and Presentation Academic Writing and Presentation 3
7 Project2 Dự án 2 Project 2 5
Module 4 18
1 EM3301 Đạo đức kinh doanh Business ethic 2
2 EM4210 Khởi sự kinh doanh Starting a business 3
3 EM4336 Thương mại điện tử E-Comerce 2
4 EM4413 Quản trị nhân lực Human Resource Management 3
5 EM4335 Nghiên cứu marketing Studying Marketing 2
6 SEO Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) Search Engine Optimization 3
7 SMM Marketing trên mạng xã hội Social Media Marketing 3
Module 5 20
1 Internship Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship 10
2 Thesis Luận Văn Tốt nghiệp Graduation Thesis 10
Tổng số TC: 97

HIGHER DIPLOMA IN SOFTWARE DEVELOPMENT (HDSD)

TT MÃ SỐ TÊN MÔN TÊN MÔN (ENGLISH) TCHT
Module 1 18
1 FL1129 Tiếng Anh cơ sở 1 English 1 3
2 FL1130 Tiếng Anh cơ sở 2 English 2 3
3 IT1110 Tin học đại cương IT Fundamental 4
4 IT3030 Kiến trúc máy tính Computer Architecture 3
5 IT3090 Cơ sở dữ liệu Database 3
6 IT3040 Kỹ thuật lập trình Programing Technique 2
Module 2 19
1 Web Thiết kế và lập trình web tĩnh Static Web Design and Programing 4
2 IT4409 Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến Web Technology and online Services 3
3 PHP1 Lập trình PHP PHP Language 4
4 IT2030 Technical Writing and Presentation Technical Writing and Presentation 3
5 Project1 Dự án 1 Project 1 5
Module 3 18
1 IT3011 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Data Structures and Algorithm 2
2 IT3100 Lập trình hướng đối tượng Object Oriented Programing 2
3 DB2 Cơ sở dữ liệu nâng cao Advanced Datatabase 4
4 PHP2 Lập trình PHP nâng cao Advanced PHP Language 5
6 Project2 Dự án 2 Project 2 5
Module 4 19
1 Java Lập trình Web bằng Java Programing with Java 5
2 MVC Lập trình .Net MVC Microsoft .Net MVC Development 5
3 IT4785 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động Mobile Application Development 2
4 IT4060 Lập trình mạng Networking Programing 2
5 IT4490 Thiết kế và xây dựng phần mềm Software Design And Devlopment 3
6 IT4244 Quản trị dự án công nghệ thông tin IT Project Management 2
Module 5 20
1 Internship Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship 10
2 Thesis Luận Văn Tốt nghiệp Graduation Thesis 10
Tổng số TC: 94

HIGHER DIPLOMA IN NETWORK ADMINISTRATION AND SECURITY (HDNA)

TT MÃ SỐ TÊN MÔN TÊN MÔN (ENGLISH) TCHT
Module 1 18
1 FL1129 Tiếng Anh cơ sở 1 English 1 3
2 FL1130 Tiếng Anh cơ sở 2 English 2 3
3 IT1110 Tin học đại cương IT Fundamental 4
4 IT3030 Kiến trúc máy tính Computer Architecture 3
5 IT3090 Cơ sở dữ liệu Database 3
6 IT3040 Kỹ thuật lập trình Programing Technique 2
Module 2 22
1 IT4651 Thiết kế và triển khai mạng IP Designing and Implementing IP Network 3
2 IT3080 Mạng máy tính Networking 3
3 CCNA1 CCNA 1 CCNA 1 4
4 CCNA2 CCNA 2 CCNA 2 4
5 IT2030 Technical Writing and Presentation Technical Writing and Presentation 3
6 Project1 Dự án 1 Project 1 5
Module 3 18
1 IT3011 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Data Structures and Algorithm 2
2 MCSA1 Quản trị Windows Server 1 Windows Server Administration 1 4
3 MCSA2 Quản trị Windows Server 2 Windows Server Administration 2 4
4 IT4015 Nhập môn An toàn thông tin Introduction to Information Securiy 3
5 Project2 Dự án 2 Project 2 5
Module 4 17
1 Exchange Quản trị Máy chủ Mail Mail Server 2
2 LPI Quản trị Hệ điều hành LINUX Linux Administration 6
3 IT4263 An ninh mạng Network Security 3
4 CEH CEH CEH 4
5 IT4244 Quản trị dự án công nghệ thông tin IT Project Management 2
Module 5 20
1 Internship Thực tập tốt nghiệp Graduation Internship 10
2 Thesis Luận Văn Tốt nghiệp Graduation Thesis 10
Tổng số TC: 95